Spotkanie z ks. dr. Krzysztofem Irkiem autorem książki ”Sługa Boży ks. Zygmunt Łoziński. Opowieść o świecie, którego już nie ma”.

0
1146

5 kwietnia w siedzibie stowarzyszenia Stalowych Patriotów odbyło się spotkanie z ks. dr. Krzysztofem Irkiem autorem książki o niezwykłej osobie jakim był Sługa Boży biskup miński Zygmunt Łoziński. Prelegent przybliżył słuchaczom sylwetkę tego wybitnego patrioty, który dobro Polski stawiał ponad poprawność polityczną, a także poświęcił życie służąc chorym i ubogim.

Urodził się 5.06.1870 r. w Boracinie k/Nowogródka w ro­dzinie ziemiańskiej. Szkołę średnią – męskie gimnazjum klasycz­ne – rozpoczął w Warszawie, a ukoń­czył w Petersburgu, gdzie w 1889 roku wstąpił do seminarium duchownego. Dzięki doskonałym wynikom w nauce w 1891 r. został przeniesiony na studia do Akademii Duchownej. Po jej ukoń­czeniu ze stopniem magistra teologii i święceniach kapłańskich, które otrzy­mał 23.06.1895 r., został mianowany wykładowcą Pisma św. i homiletyki w seminarium duchownym oraz katechetą w jednym z gimnazjów pe­tersburskich. Za patriotyczną postawę został 17.11.1898 r. został przez władze carskie skazany na 3 lata odosob­nienia w klasztorze w Aglonie na Łotwie, a po ułaskawieniu był kolej­no wikariuszem parafialnym w Smo­leńsku (1900), Tule (1901) i Rydze (1902-1904). W 1904 r. został duszpa­sterzem w kościele filialnym pw. Zna­lezienia i Podwyższenia Krzyża św. na Kalwarii w Mińsku, a następnie od 21.04.1905 r., proboszczem katedry w tym mieście. W 1906 r. powrócił na stanowisko wykładowcy Pisma św. i języka hebrajskiego w seminarium du­chownym i Akademii Duchownej w Petersburgu. W latach 1909-1911 towarzyszył bi­skupowi Janowi Cieplakowi podczas jego wizyt pasterskich w parafiach Imperium Rosyjskiego. W roku akademickim 1912/13 był słu­chaczem wykładów w Instytucie Bi­blijnym w Rzymie. Od sierpnia 1915 do 1916 roku objeżdżał jako duszpasterz i delegat bpa J. Cieplaka, administra­tora apostolskiego archidiecezji mohylewskich obozy jeńców wojennych w Rosji i na Syberii, wśród których była wielka liczba Polaków. W dniu 2.11.1917 r. został mianowany przez papieża Benedykta XV biskupem ordynariuszem mińskim. 14.08.1918 przybył do Mińska, gdzie otworzył niższe i wyższe seminarium duchowne. Po wkroczeniu bolszewików do Mińska w grudniu 1918 roku musiał ukrywać się, gdyż za jego ujęcie została wyznaczona nagroda. W dniu 1.08.1920 r. aresztowany pod zarzu­tem działalności kontrrewolucyjnej. Pomimo gróźb i szantażu odrzucił propozycję podpisania deklaracji, że uznaje władzę sowiecką, lecz po 10 dniach śledztwa został uwolniony, po interwencji miejscowych katolików. Ks. bp Z. Łoziński został ponownie aresztowany w dniu 4.09.1920 r. i po kilkumiesięcznym więzieniu w Mińsku został przewieziony do więzienia na Butyrkach w Moskwie, gdzie został umieszczony na specjalnym oddziale więzienia CZEKA i poddawany upo­karzającym rewizjom. Dzięki stara­niom rządu polskiego został po 11 miesiącach uwolniony i poprzez Łotwę powrócił w łipcu 1921 r. do Polski, ważąc zaledwie 43 kg. Za odważną postawę patriotyczną w najcięższych warunkach odznaczony został Orde­rem Orła Białego i Krzyżem Walecz­nych. W dniu 2.12.1925 został mianowa­ny przez papieża Piusa XI pierwszym ordynariuszem nowo powstałej diece­zji pińskiej.

Zmarł w opinii świę­tości w Wielka Sobotę 26.03.1932 r. w Pińsku po długich i ciężkich cierpie­niach spowodowanych w więzieniach i przeżyciami. Został pochowany w miejscowej katedrze, gdzie spoczywa dotychczas.

Biskup Łoziński odznaczał się wielką ofiarnością dla ubogich, gorli­wością duszpasterską a przy tym żył bardzo skromnie.

Kościół katolicki na Polesiu w XX wieku został ubogacony świętością i męczeństwem życia Sługi Bożego Bpa Zygmunta Łozińskiego, którego proces beatyfikacyj­ny od 1957 roku toczy się w Rzymie.

Stalowi Patrioci pragną serdecznie podziękować prelegentowi ks dr Krzysztofowi Irkowi za wykład, a słuchaczom za przybycie i wysłuchanie prelekcji o tak wartościowej i wspaniałej osobie jakim był ks Biskup Łoziński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ