17 września 1939-79 Rocznica ataku Związku Radzieckiego na II Rzeczpospolitą (tzw. cios w plecy)

1
1454

O godzinie 3.00 (wtedy nastąpiło przekazanie przez zastępcę komisarza ludowego spraw zagranicznych Potiomkina ambasadorowi Władysławowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej,zamieszczono tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego,ucieczce rządu polskiego oraz konieczności ochrony mienia i życia mieszkających na kresach Ukraińców i Białorusinów. W konsekwencji rząd radziecki uznał układy z Polską za nieważne,w tym traktat ryski z roku 1921 oraz układ o nieagresji z roku 1932,ambasador Grzybowski te notę odrzucił) czasu polskiego(5.00 czasu moskiewskiego) nastąpiła zbrojna agresja Związku Radzieckiego(Bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) na wschodnie tereny Polski,będącą od pierwszego września 1939 roku w stanie wojny z Niemcami,element wojny obronnej polski-pierwszego aktu drugiej wojny światowej w Europie. W historiografii radzieckiej(obecnie rosyjskiej) miała cechy wyzwolenia narodów Ukrainy i Białorusi z pod burżuazyjnego rządu Polskiego,który w tym samym dniu w Kutach przekroczył granicę Polsko-Rumuńską. Miała także określeniewyzwoleńczy pochód Armii Czerwonej” (освободительный поход РККА)-„polski pochód Armii Czerwonej” (польский поход Красной армии) lub „radziecka inwazja na Polskę” (советское вторжение в Польшу).Jej bezpośrednim skutkiem był IV rozbiór Polski,a później masowe prześladowania ludności Polskiej,w szczególności ważnych urzędników,policjantów,oficerów wojska polskiego w tym żołnierze korpusu ochrony pogranicza,którzy 17 września stacjonowali przy wschodniej granicy Polski,co potem przyczyniło się do największej dokonanej zbrodni w czasie II wojny światowej dokonanej w Katyniu,Charkowie, Miednoje i w Ostaszkowie. Za bezpośrednią przyczynę uznaje się osobista zemsta Stalina i jego towarzyszy za przegraną wojnę z sierpnia 1920 roku,kiedy to wojsko polskie pokonało wojska armii czerwonej dowodzonej przez Michaiła Tuchaczewskiego (tzw. cud nad Wisłą),w tym samym czasie Stalin dowodził armią która brała udział ataku na Lwów. Za drugą i bezpośrednią przyczynę uznaje się zamieszczony w pakcie Ribbentrop-Mołotow tajny protokół który zawiera podział Polski przez Niemcy i Związek Radziecki na liniach rzek Pisy,Narwi,Wisły i Sanu,który po pakcie Hitler-Stalin ten podział został przesunięty do linii rzeki Bug,tworząc linie demarkacyjną pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Skutkiem wkroczenia armii czerwonej na wschodnie kresy Polski było ogłoszenie stanu wojny przez oba kraje. Prezydent RP Ignacy Mościcki w dniu 17 września 1939 w orędziu mówił o jednocześnie najeździe Niemiec i Związku Radzieckiego,w nocie protestacyjnej podpisanej przez prezesa rady ministrów Felicjana Sławoj-Składkowskiego,nocie rządu polskiego do rządów Francji i Anglii w sprawie Agresji ZSRR.W zawartym rozkazie Naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego z 20 września. Protest Rządu RP z 30 września przeciwko ustaleniom niemieckiego układu o granicy i przyjaźni z 28 września,kiedy to ustalono ostateczną granicę pomiędzy Niemcami,a Związkiem Radzieckim,mówił o dwóch agresorach którzy podzielili Polskę tereny zachodnie z Warszawą podlegały strefie interesów Niemieckich,tereny wschodnie podlegały pod wpływy interesów Rosyjskich. Gen. Władysław Sikorski wyraził pogląd, że Rosja zdradziła, idąc zbrojnie na pomoc Niemcom i uderzając na nas w umówionym z nimi momencie nożem w plecy (…) odtąd jesteśmy w stanie wojny z Sowietami na równi z Niemcami. Napaść doprowadziła do masowych prześladowań o charakterze narodowościowych na przyłączonych kresów wschodnich do ZSRR( W wyniku paktu o granicy i przyjaźni z 28 września i jego tajnego protokołu)-dochodziło tam do masowych aresztowań i osadzania w obozach koncentracyjnych,masowych egzekucji,morderstw i powszechnych deportacji. Marszałek Edward Rydz-Śmigły wydaje w miejscowości Kołomyja(Obecnie Ukraina) tzw. Ogólną dyrektywę która treść brzmi następująco:

Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.”

Brak publicznego formalnego ogłoszenia przez Prezydenta i rząd RP faktu istnienia stanu wojny pomiędzy ZSRR a Polską i brak jednoznacznego rozkazu Naczelnego Wodza stawiania oporu najeźdźcy doprowadziły do dezorientacji. Bohaterem sowieckim stał się w tych tragicznych dla Polski dniach dowódca 29. Brygady Pancernej Armii Czerwonej kombryg Siemion Kriwoszein: Jego oddziały w Brześciu nad Bugiem wzięły do niewoli 1030 polskich oficerów, 1220 podoficerów i 34 tys. szeregowych żołnierzy. Nie trzeba było żadnej bitwy. Na dworzec kolejowy w Brześciu w bałaganie odwrotu ku bezpiecznym granicom przybyło kilkadziesiąt polskich transportów wojskowych z żołnierzami i ze sprzętem. Wysiadali z wagonów wprost w sowieckie ręce jeszcze 25 września ), zawierano z Polakami fikcyjne porozumienia o zgodzie na ewakuację, a następnie otaczano, rozbrajano i transportowano do obozów jenieckich. Około 250 tysięcy żołnierzy i oficerów (w większości nie stawiających oporu) i pośrednio do zbrodni katyńskiej na kilkunastu tysiącach oficerów Wojska Polskiego.

Ostrzeżenia napływające z polskich ataszatów wojskowych w końcu sierpnia i na początku września 1939 o istnieniu tajnego porozumienia wojskowego pomiędzy III Rzeszą a ZSRR i przygotowaniach ZSRR do agresji na Polskę (tajna mobilizacja i koncentracja Armii Czerwonej nad granicą z Polską) oraz meldunek z 13 września o przecięciu zasieków po stronie sowieckiej na granicy z Polską, co oznaczało ostateczne przygotowania do inwazji, zostały zlekceważone przez Naczelnego Wodza. Armia Czerwona w czasie ataku została podzielona na dwa fronty”Białoruski”dowodzony przez Michaiła Kowalowa oraz front Ukraiński który dowodził Siemion Timoszenko.

Autor: Jacek Furman

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ