Działkowcu zadbaj o swoje

1
1004

Zebranie działkowców ogrodu Hutnik I odbędzie się 30.10.2017 r. o godz. 17:00 w Auli KUL. Koniecznie weź ze sobą zawiadomienie i dowód osobisty. Zagłosuj za wyjściem z PZD, powołaniem własnego stowarzyszenia ogrodowego. Ważna informacja: każdy z małżonków może stać się pełnoprawnym gospodarzem na swojej działce, czyli może uzyskać ważne prawo do głosu na zebraniu. Aby tak się stało należy zgłosić się do zarządu i wypełnić odpowiednią deklarację.

Telefon kontaktowy w razie ewentualnych pytań: 696 997 996.

Pierwsze w Polsce ogrody działkowe (ROD „Kąpiele Słoneczne”) założone zostały w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku. W Polsce obecnie jest prawie 5000 rodzinnych ogrodów działkowych. Zajmują one powierzchnię blisko 44 tysięcy ha.
W 2012 r. ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zniosła monopol Polskiego Związku Działkowców na zakładanie ogródków działkowych i obowiązek zrzeszania się działkowców w PZD w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie to było impulsem do stworzenia nowego aktu prawnego, będącego podstawą funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe.
Ustawa o ROD umożliwia dokonanie przez samych działkowców wyboru formy organizacyjnej ich ogrodów. Mogą oni pozostać przy dotychczasowej formule tj. zarządcą ich ogrodu może pozostać tak jak dotychczas PZD (przekształcone z mocy prawa w stowarzyszenie ogrodowe), bądź mogą wybrać opcję odłączenia się od tej organizacji i zawiązania nowego stowarzyszenia ogrodowego. Przejmie ono zarówno kompetencje w zakresie zarządzania ogrodem, tytuł prawny do nieruchomości, na której jest położony ogród, jak i cały majątek wypracowany przez działkowców. Do stowarzyszeń ogrodowych zastosowanie mają przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w zakresie w niej nieuregulowanym przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Od innych stowarzyszeń stowarzyszenia ogrodowe różnią się tym, iż są powoływane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych, co oznacza to, że nie mogą prowadzić jakiejkolwiek innej działalności, czyli np. wpisać w swoje cele statutowe, że jej celem jest działalność na rzecz zdrowia i rehabilitacji, kultury itp.
Jeden ROD może być prowadzony tylko przez jedno stowarzyszenie ogrodowe, co ma umożliwić jego sprawne zarządzanie. Działkowiec nie musi być członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego dany ROD. Ma alternatywę: może ograniczyć się jedynie do korzystania z działki oraz wykonywania swoich obowiązków związanych z utrzymaniem ogrodu (np. przestrzeganie regulaminu i uiszczania opłat ogrodowych).

 

BRAK CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU OGRODOWYM OZNACZA JEDNAK, IŻ W PRAKTYCE OSOBA TAKA NIE BĘDZIE MIAŁA WPŁYWU NA FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA I PODEJMOWANIE W NIM DECYZJI NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 

Obecnie z PZD wyodrębniło się w Polsce i poszło na swoje tylko 5 % ogrodów. W Stalowej Woli istnieje 9 ogrodów, a wydzieliło się na chwile obecną tylko 2: Stowarzyszenie Ogrodowe San (517 działek) i Stowarzyszenie Ogrodowe Sochy (147 działek). Do wydzielania obecnie przygotowuje się ROD Hutnik I (950 działek), wcześniej starania czynił ROD Hutnik II  (1113 działek) – jeden z największych ogrodów w Polsce i największy na Podkarpaciu.

DLACZEGO WSZYSTKO IDZIE TAK NIEMRAWO?

Powodem są obecne przepisy utrudniające wyodrębnianie się, związaną z progami frekwencyjnymi. PZD chce zachować status quo i nadal zarządzać olbrzymim majątkiem – czerpiąc z tego ogromne korzyści.
Procedura wyodrębnienia ogrodu ze struktur PZD jest dokładnie określona w ustawie o ROD. W przypadku niepodjęcia skutecznie uchwały przez zebranie działkowców w danym terminie (wymagane kworum – 50% na pierwszym zebraniu i 30% na drugim) dany ROD pozostanie nadal jednostką PZD. Ustawa dopuszcza jednak możliwość ponownego rozpoczęcia procedury wyodrębnienia ROD z PZD, jeśli po 2 latach od ostatniego zebrania zwołanego w tym celu minimum 1/10 działkowców wystąpi do zarządu ROD o jego ponowne zwołanie.
Jak odnieść te progi do najbliższego zebrania  ROD Hutnik I ogłoszonego na 30.10.2017 o godzinie 17:00 w Auli Uniwersyteckiej im. Solidarności (ogród Jordanowski) przy ulicy Ofiar Katynia 8A?

 

NA ZEBRANIU TYM ZOSTANIE PODJĘTA DECYZJA O WYDZIELENIU SIĘ ZE STRUKTUR PZD.

Aby ogród wyodrębnił się w terminie przy  frekwencji 700 osób, 351 musiałoby zagłosować „za”, w drugim terminie (kolejne zebranie może odbyć się już pól godziny później) przy frekwencji 420  osób, „za” musiałoby zagłosować 280.

PO CO TO WSZYSTKO?

PRZEDE WSZYSTKIM ZMNIEJSZAJĄ SIĘ KOSZTY ZWIĄZANE Z OPŁATAMI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁEK,

ponieważ wszystko zostaje na miejscu i nie ma potrzeby płacić „haraczu” na PZD w Warszawie.
Podobnie ma się sytuacja z odszkodowaniami w związku ewentualnymi pracami, np. budową linii wysokiego napięcia. Proponowana jest też w najbliższym czasie budowa obwodnicy przez część działek Hutnik II. Co wtedy? Odszkodowanie obecnie uzyska PZD w Warszawie, a przypadku utworzenia stowarzyszenia wszystkie pieniądze zostałyby w Stalowej Woli.
Warto zadbać więc o swoje…

Działkowcu ogrodu Hutnik I przyjdź na zebranie 30.10.2017 o godz. 17 do Auli KUL.

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz